SIEMENS - V20

MLFB NO DESCRIPTION
3 PHASE INPUT 3 PHASE OUTPUT  
6SL3210-5BE13-7UV0 SINAMICS V20 0.37KW VFD
6SL3210-5BE15-5UV0 SINAMICS V20 0.55KW VFD
6SL3210-5BE17-5UV0 SINAMICS V20 0.75KW VFD
6SL3210-5BE21-1UV0 SINAMICS V20 1.1KW VFD
6SL3210-5BE21-5UV0 SINAMICS V20 1.5KW VFD
6SL3210-5BE22-2UV0 SINAMICS V20 2.2KW VFD
6SL3210-5BE23-0UV0 SINAMICS V20 3KW VFD
6SL3210-5BE24-0UV0 SINAMICS V20 4KW VFD
6SL3210-5BE25-5UV0 SINAMICS V20 5.5KW VFD
6SL3210-5BE27-5UV0 SINAMICS V20 7.5KW VFD
6SL3210-5BE31-1UV0 SINAMICS V20 11KW VFD
6SL3210-5BE31-5UV0 SINAMICS V20 15KW VFD
6SL3210-5BE31-8UV0 SINAMICS V20 22KW VFD
6SL3210-5BE32-2UV0 SINAMICS V20 30KW VFD
PHASE INPUT 3 PHASE OUTPUT  
6SL3210-5BB11-2UV1 SINAMICS V20 0.12KW VFD
6SL3210-5BB12-5UV1 SINAMICS V20 0.25KW VFD
6SL3210-5BB13-7UV1 SINAMICS V20 0.37KW VFD
6SL3210-5BB15-5UV1 SINAMICS V20 0.55KW VFD
6SL3210-5BB17-5UV1 SINAMICS V20 0.75KW VFD
6SL3210-5BB18-0UV0 SINAMICS V20 0.75KW VFD
6SL3210-5BB21-1UV0 SINAMICS V20 1.1KW VFD
6SL3210-5BB21-5UV0 SINAMICS V20 1.5KW VFD
6SL3210-5BB22-2UV0 SINAMICS V20 2.2KW VFD
6SL3210-5BB23-0UV0 SINAMICS V20 3KW VFD